Kiedy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest szczególnym rodzajem wypowiedzenia. Jak wyjaśnia adwokat Poznań prawo pracy, może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych w prawie przypadkach, a jego skutkiem jest natychmiastowe ustanie stosunku pracy z określonymi konsekwencjami dla pracownika i pracodawcy.

Wyjątkowość wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest, jak wskazuje adwokat BOLD, jednostronnym oświadczeniem jednej strony o zakończeniu obowiązywania umowy o pracę. Wypowiedzenie to winno zawierać uzasadnienie obejmujące przyczyny wypowiedzenia. Prawo pracy Wrocław dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do każdej umowy po wypełnieniu określonych warunków.

Podmiot wypowiadający

Wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym może złożyć pracodawca i pracownik. Obie strony mogą dokonać tego w określonych prawem sytuacjach i po spełnieniu określonych warunków.

Wypowiedzenie przez pracownika

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia ze strony pracownika przysługuje mu gdy uzyskał orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go, w terminie określonym w tym orzeczeniu, na inne stanowisko pracy dostosowane do jego stanu zdrowia i posiadanych kwalifikacji. Nadto pracownik może złożyć takie wypowiedzenie jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Konsekwencje ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

Adwokat BOLD podkreśla, że w przypadku w którym dojdzie do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, pracownik ma prawo do żądania odszkodowania równego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy na czas określony, równego wynagrodzeniu za okres trwania umowy nie dłuższy niż okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie przez pracodawcę

Pracodawca ma możliwość wypowiedzenia stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika, popełnienia przez pracownika przestępstwa uniemożliwiającego jego dalsze zatrudnienie i zawinionej przez pracownika utraty uprawnień niezbędnych do świadczenia pracy.

Warunki wypowiedzenia

Pracodawca może wypowiedzieć w tym trybie pracownikowi umowę o pracę jeśli zajdą wskazane wyżej okoliczności i nie upłynął okres 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się przez pracodawcę o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych

W określonych sytuacjach, jak wylicza prawnik BOLD, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, nawet jeśli pracownik nie dopuścił się żadnego z czynów wcześniej wymienionych. Do tych sytuacji zalicza się niezdolność pracownika do pracy na skutek choroby przekraczającej 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy, jak również w razie niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, gdy łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące jest dłuższy.
Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę w sytuacji w której usprawiedliwiona nieobecność pracownika nie wywołana chorobą przekracza okres 1 miesiąca.

Ograniczenia

W przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, pracodawca nie może tego dokonać w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko lub w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku z uwagi na przebywanie w odosobnieniu z uwagi na chorobę zakaźną. Nadto nie jest możliwe wypowiedzenie w tym trybie również w momencie stawienia się pracownika do pracy po ustaniu przyczyny wypowiedzenia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*